Chemical Vocabulary

 • chemistry - chemia
 • science/nature - przyroda(przedmiot szkolny)/przyroda (środowisko naturalne)
 • physical/chemical phenomenon - zjawisko fizyczne/chemiczne
 • soluble - rozpuszczalny
 • to conduct electricity/heat - przewodzić prąd elektryczny/ciepło
 • chemical reaction - reakcja chemiczna
 • solvent/solute - rozpuszczalnik/substancja rozpuszczona
 • to dissolve - rozpuszczać
 • dissolubility - rozpuszczalność
 • solubility curve - krzywa rozpuszczalności
 • phase diagram for water - diagram przemian fazowych wody
 • boiling point/freezing point - temperatura wrzenia/zamarzania
 • density - gęstość
 • colorless - bezbarwne
 • tasteless - bez smaku
 • odorless - bez zapachu
 • dipole - dipol
 • universal solvent - uniwersalny(wszechstronny) rozpuszczalnik
 • high surface tension - wysokie napięcie powierzchniowe
 • sublimation/deposition - sublimacja/resublimacja
 • evaporation/condensation - parowanie/skraplanie
 • melting/freezing - topnienie/zamarzanie
 • vapor - para wodna
 • safety rules - zasady bezpieczeństwa
 • experiment - eksperyment (doświadczenie)
 • observations - obserwacje
 • liquids/solids/gases - ciecze/ciała stałe/gazy
 • solution - roztwór
 • elements/compounds - pierwiastki/związki chemiczne
 • formula of compound - wzór związku chemicznego
 • structural formula - wzór strukturalny
 • covalent/ionic bond - wiązanie kowalencyjne/jonowe
 • chemical equations - równania chemiczne (równania reakcji)
 • reagents - reagenty
 • Noble gas - gaz szlachetny
 • properties - właściwości
 • metal/non-metal - metal/niemetal
 • substance - substancja
 • mixture - mieszanina

 

Dead Sea Facts & HyFive Project
Żródła: http://www.science-facts.com/781/dead-sea-facts/ http://www.rsc.org/chemistryworld/2014/04/london-hydrogen-powered-vehicles
Dead Sea Facts & HyFive Project.doc (35KB)
Water Solutions, Water Pollution
Źródła: Investigating Chemistry: A Forensic Science Perspective, Johll M.E., New York 2009 Environmental Science, Miller G. T., Spoolman S., Toronto 2009
Water Solutions, Pollution.docx (76.28KB)
Why does ice float?
Why Is Milk White? & 200 Other Curious Chemistry Questions, Coehlo A., Field S.Q., Chicago 2013
Why does ice float.docx (73.69KB)
Nobel Prize in Chemistry 2013
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2013/popular-chemistryprize2013.pdf
Nobel Prize in Chemistry 2013.pdf (767.51KB)
PRONUNCIATION OF THE CHEMICAL ELEMENTS
Źródło: http://www.rbcs.org/science_notes/chem_element_pronunciation.pdf
PRONUNCIATION OF THE CHEMICAL ELEMENTS.docx (13.91KB)